Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej

sieci dystrybucyjnej

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne.

Projekt przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 52 566 982,00 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono, iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Źródła finansowania:

Okres realizacji:

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Cele bezpośrednie:

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

Deklaracja dostępności
Redakcja: administrator@drohiczyn.pl, www.drohiczyn.pl